REGULAMIN AKCJI ‚SMOLASTY MAMA’

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, na jakich organizowana jest akcja pod nazwą „Współtwórz teledysk Smolasty MAMA” (dalej: „Akcja”)

2. Organizatorem Akcji jest Warner Music Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025982 (dalej: „Organizator”).

3. Udział w Akcji mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”). 

4. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.

5. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się, wyrażeniem zgody na treść i zobowiązaniem się do stosowania do postanowień Regulaminu.

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik musi przesłać na adres e-mail: smolasty@warnermusic.pl

a) materiał fotograficzny lub audiowizualny przedstawiający uczestnika wraz ze swoją Mamą w formie pliku nie cięższego niż 25 mb,

b) zgody i oświadczenia w treści e-maila stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Uczestnicy mogą brać udział w Akcji od momentu publikacji postu rozpoczynającego Akcję w serwisie Facebook, do godziny 23:59 w dniu zakończenia Akcji tj. 15.05.2020. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.

3. Spośród wszystkich osób biorących udział w Akcji, wyłonieni zostaną Uczestnicy, których materiały fotograficzne lub audiowizualne zostaną wykorzystane w teledysku Mama z repertuaru Smolastego.

4. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez producenta teledysku „Mama” Smolastego przesłanego materiału fotograficznego lub audiowizualnego, w całości lub we fragmentach, jako integralnej części dzieła audiowizualnego, tj. ww. Teledysku, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu przesłania materiały polach eksploatacji, w tym w szczególności, ale nie tylko poprzez publiczne udostępnianie Teledysku wykorzystującego przesłany materiał w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń w tym zakresie. W szczególności, Uczestnika wyraża zgodę na skracanie i uzupełnianie przesłanego materiału przez producenta Teledysku. 

5. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem przesłanego materiału audiowizualnego i przysługują mu wszelkie prawa autorskie do ww. utworu. Uczestnik potwierdza, że posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do przesłanego materiału i ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora, Producenta teledysku i podmiotów trzecich w przypadku nieprawdziwości lub/i niekompletności ww. oświadczenia

 

 § 3. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z Akcją zostały zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://wmg.lnk.to/MamaRegulamin oraz w siedzibie Organizatora.

2. Przystępując do Akcji, Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wszystkie pytania dotyczące Akcji można kierować na adres: smolasty@warnermusic.pl 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Oświadczenia Uczestnika

 

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez producenta teledysku „Mama” Smolastego przesłanego przeze mnie materiału fotograficznego lub audiowizualnego, w całości lub we fragmentach, jako integralnej części dzieła audiowizualnego, tj. ww. Teledysku, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu przesłania materiały polach eksploatacji, w tym w szczególności, ale nie tylko poprzez publiczne udostępnianie Teledysku wykorzystującego przesłany materiał w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń w tym zakresie. W szczególności, wyrażam zgodę na skracanie i uzupełnianie przesłanego materiału przez producenta Teledysku.

Oświadczam, że jest jedynym autorem przesłanego materiału audiowizualnego i przysługują mi wszelkie prawa autorskie do ww. utworu. Potwierdzam, że posiadam wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do przesłanego materiału i ponoszę pełną odpowiedzialność względem Producenta teledysku i podmiotów trzecich w przypadku nieprawdziwości lub/i niekompletności ww. oświadczenia

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Treść obowiązku informacyjnego dla uczestników Akcji

 

Kim jesteśmy? 

Twoje dane są administrowane przez Warner Music Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-823 Warszawa) przy ul. Osmańskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025982, zwaną dalej „Administratorem”. 

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa

e-mailem na adres: smolasty@warnermusic.pl

 

Jakie masz prawa?

1. dostępu do Twoich danych, 

2. ich poprawiania, 

3. żądania ich usunięcia, 

4. ograniczenia przetwarzania,

5. przenoszenia danych.

 

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane będą przetwarzane w celu:

1. umożliwienia Ci wzięcia udziału w Akcji oraz wykonania obowiązków prawnych związanych z organizacją Akcji – przez czas niezbędny do organizacji Akcji oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na nas, w tym także obowiązków podatkowych, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wynikać z organizacji Akcji, 

2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, w tym w związku z organizowanym Akcji, a także badaniu poziomu satysfakcji – przez czas prowadzenia przez nas tych działań albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziesz mógł wziąć udziału w Akcji.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych,

2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym związanego z organizacją Akcją oraz mającego na celu promocję naszych produktów lub usług, a także badaniu poziomu satysfakcji.

 

Komu przekażemy Twoje dane?

1. podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Warner Music Group, 

2. agencjom marketingowym, 

3. dostawcom narzędzi i platform służących zarejestrowaniu się do udziału w Akcji,

4. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości mailowych, 

5. dostawcom narzędzi służących celom analitycznym i statystycznym.

 

Czy dane będą transferowane poza EOG? 

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe z podmiotami wchodzącymi w skład Warner Music Group, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora, w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Twoje dane mogą zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

 

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

1. na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.