DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI OD 200 PLN
paypo
slajdyslajdy
zmień slajd zmień slajd
Polityka prywatności sklepu Miejska Muzyka

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w serwisie internetowym udostępnionym w domenie miejskamuzyka.pl (dalej: „Serwis”). Polityka określa również zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jego użytkownicy (dalej: „Użytkownicy”) zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Polityki i jej akceptacji.

I. Administrator danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest A Distribution Sp z o.o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 37, kod pocztowy 00-355, NIP 5252643384.

II. Przepisy mające zastosowanie
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Pr. Tel. - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 2004 r. o rachunkowości;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

III. Przetwarzanie Danych
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (dalej „Dane”), które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w celu świadczenia usług w ramach Serwisu.
 • Użytkownik udostępnia dobrowolnie przetwarzane przez Administratora Dane, w szczególności w trakcie rejestracji w Serwisie w momencie przystąpienia do korzystania z usług lub w trakcie korzystania z nich. Niepodanie Danych wymaganych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie.
 • Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika podczas procesu rejestracji lub ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług.
 • Administrator zapewnia ochronę Danych przez dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów.
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Administrator stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami.

IV. Cele przetwarzania Danych
 • 1. Administrator zbiera Dane w następujących celach:
  • kontaktu z Użytkownikami na życzenie użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE;
  • wysyłki newslettera i innych materiałów na temat produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni) w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE. Użytkownik, który zapisał się na newsletter, może w każdym momencie zażądać zaprzestania jego otrzymywania;
  • sprzedaży produktów poprzez Serwis oraz dostawy zamówionych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • zapewniania dostępu do Serwisu – w tym celu Administrator wykorzystuje cookies, o czym mowa w pkt IX poniżej;
  • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie przez niego roszczeń i obrona jego praw;
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora oraz dochowania zgodności z przepisami prawa podatkowego, w tym w celu wystawiania faktur za sprzedane urządzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

V. Zakres przetwarzanych danych
 • Użytkownicy, którzy chcą otrzymywać od Administratora newsletter, podają swój adres e-mail. Administrator może kontaktować się z Użytkownikami wiadomością e-mail lub telefonicznie, jeżeli Użytkownicy podadzą swój adres e-mail i numer telefonu oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny, e-mailowy lub poprzez wiadomość SMS. Kontakt telefoniczny może mieć miejsce poprzez infolinię Administratora. Rejestrując się do Serwisu Użytkownicy podają swoje imię, nazwisko, adres mailowy i datę urodzenia. Dokonując zakupu użytkownicy podają dodatkowo adres dostawy i numer telefonu.
 • Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Administratora, realizacji procesu zakupowego, w tym złożenia zamówienia i dokonania płatności, oraz do przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora lub innego kontaktu ze strony Administratora w przypadku wyrażenia takiej zgody.

VI. Okres przechowywania Danych
 • Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pozostałe Dane przechowywane są przez czas niezbędny dla Administratora do dokonania określonej czynności, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera lub innego kontaktu ze strony Administratora będzie miało miejsce do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą wiadomości e-mail lub telefoniczną. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane Użytkownika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

VII. Prawa Użytkownika
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz sprostowania treści Danych. Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Danych.
 • Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych w przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt VII.3 poniżej.
 • Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W celu zrealizowania swoich praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem na adres mailowy: [email protected] lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 • Użytkownik może zażądać przeniesienia swoich Danych do innego administratora.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Powierzanie i udostępnianie danych osobowych
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. operatorom płatności, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, usług łączności telefonicznej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  IX. Pliki cookies
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w Serwisie.
 • Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania zawartości Serwisu, stosowane w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu.
 • Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają także dostosowywać korzystanie z Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, utrzymywać sesję Użytkownika w Serwisie po zalogowaniu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu w celu ulepszania struktury oraz zawartości Serwisu. Dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies mają charakter zbiorowy i nie służą indywidualizacji Użytkownika.
 • Wykorzystywane w ramach Serwisu pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Użytkownika z Serwisu lub po zamknięciu jego przeglądarki internetowej.
 • Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • niezbędne – pliki te są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
  • funkcjonalne – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności działających w ramach Serwisu, które w przypadku ich dezaktywacji mogą być ograniczone, umożliwiają one również zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu;
  • wydajnościowe – pliki te służą do gromadzenia informacji na temat sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i są one wykorzystywane do usprawnienia ich funkcjonowania, a także ułatwienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, bez gromadzenia informacji umożliwiających ich identyfikację;
  • reklamowe – pliki te wykorzystywane są do badania zainteresowania reklamami wyświetlanymi w Serwisie ze strony jego Użytkowników i gromadzeniem danych w tym zakresie, które mogą być następnie wykorzystane w celu dostosowania treści materiałów reklamowych do preferencji Użytkowników.
 • Każdy Użytkownik Serwisu może zarządzać plikami cookies poprzez właściwą konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jego wybranych funkcji.
 • Zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym momencie.
 • Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected].
 • Dla celów statystycznych Serwis korzysta z usługi Google Analytics, która umożliwia zbieranie i przechowywanie danych dotyczących charakterystyki i działań osób korzystających z Serwisu.
 • Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics mają charakter anonimowy i nie służą identyfikacji Użytkownika. Administrator nie łączy danych pochodzących z usługi Google Analytics z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem usług ani nie zezwala na takie łączenie jakiejkolwiek osobie trzeciej.

X. Postanowienia końcowe
 • Administrator uprawniony jest do przetwarzania informacji charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz statystycznych.
 • Informuje się Użytkowników Serwisu, że strony www, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce. Po odesłaniu na inną stronę www, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności na innych niż Serwis stronach www, na które będzie wchodził Użytkownik.
 • Niniejsza Polityka dostępna jest na stronie miejskamuzyka.pl.
 • Zmiany do Polityki związane np. ze zmianami obowiązujących regulacji prawnych lub rozwojem stosowanych technologii, mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu Serwisu.
Używamy ciasteczek w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. OK